Przeczytaj utwór a następnie zaznacz klamrą obrazy poetyckie

Pobierz

a) w utworze występują regularne rymy P/ F, b) utwór składa się z 6 zwrotek P/ F,Zapoznaj się z zestawem alegorii …, a następnie zinterpretuj obraz … Załóż, że historycy sztuki i literatury nie potrafią rozstrzygnąć, które dzieło powstało pierwsze (wiersz czy obraz).. Przeczytaj wiersz Danuty Wawiłow "Latem".. Zapoznaj się z tekstami kultury i sformułuj swoją hipotezę.. Ojczyzno moja!. Autor(rzy): Katarzyna Szymańska: Hasła treściobraz poetycki w wierszu; redagowanie opisu krajobrazu (w odniesieniu do tekstów poetyckich oraz dzieł malarskich).. Podkreślony fragment wiersza, to: a) ożywienie b) porównanie c) epitet d) onomatopeja 2.• Przeczytaj utwór, a następnie napisz, co widzisz oczyma wyobraźni .Bardzo proszę pomóc.. Przeczytaj fragment utworu A. Mickiewicza "Pan Tadeusz", następnie odczytaj w podręczniku znaczenie wyrazów z gwiazdkąMiędzy nami 2Zadanie 3/134 podręcznik.a) Przeczytaj uważnie wiersz a następnie podziel go na dwa obrazy - jeden dotyczący przeszłości, drugi - teraźniejszości.Józef BaranDom rodzinnydawna stolica świataprzez jego Wielką Izbęprzebiegaływszystkie równoleżniki i południkidookoła niego krążyło słońceodbijające się zimą niby w lusterkuw kuchennym piecunad domem wisiało .. Przeczytaj wiersz Danuty Wawiłow "Latem".. Wskazówka 4.Poetyckie budowanie obrazu świata: Opis skrócony: Na lekcji poznamy cechy poetyki charakterystycznej dla romantyków (tu: Adama Mickiewicza)..

"Analizujemy obrazy i związane z nimi utwory poetyckie.

Zadanie 1.. Hymn "Dies irae" ukazał się w 1902 roku w tomiku "Ginącemu światu".. Przepisz (lub wydrukuj i wklej) notatkę: Tematem.. Z byle słomki, z byle trawy Piękny dom sobie postawił.Cel: Opiszę sytuację i obrazy poetyckie przedstawione w wierszu Jerzego Harasimowicza pt. Apostrofa - bezpośredni, często uroczysty zwrot do osoby, pojęcia, przedmiotu, np. ,,Litwo!. Przedmiot: język polski, klasa VI Temat: Zimowe krajobrazy Nauczyciel: Lidia Bęben, SP 27 w Toruniu Czas trwania: 45 minut Cel: Opiszę sytuację i obrazy poetyckie przedstawione w wierszu Jerzego Harasimowicza .. - Jakie obrazy poetyckie ukazuje?2.. W edytorach tekstu, takich jak na przykład Microsoft Word, mamy automatycznie ustaloną interlinię, która może wynosić 1; 1,5; 2; 2,5; 3.. .Środki poetyckie są to wyrazy lub sformułowania, które mają na celu ubarwić wiersz, ukryć nieco jego przesłanie.. Bardziej szczegółowoZachowanie interlinii jest bardzo istotne, gdyż ułatwia czytanie tekstu.. Wykonaj zadania: 2 ze str. 90 (przepisz do zeszytu wyrażenia umieszczone na poszczególnych trasach, którymi będziesz się poruszał) oraz 4 ze str. 91 w podręczniku.1.. Na podstawie przeczytanego wiersza zdecyduj, czy informacje są prawdziwe (P), czy fałszywe (F)..

Nastepnie zaznacz prawidłową odpowiedź.

Śledząc tekst od strony 254, wysłuchaj nagrania utworu Zwróć uwagę na sposób obrazowania w tym utworze.. Nauka o języku cz. 2.. Wyjaśnienie: Wiersz pokazuje jak zapada noc w lesie, wszystko cichnie.. 1.Odsłuchaj utwór, śledząc tekst w podręczniku -str.293-297Z utworu Danuty Wawiłow wypisz pięć wyrażeń przyimkowych, a następnie ułóż zdanie z każdym z nich.. Dzięki temu dowiemy się, jak twórcy romantyczni opisywali przestrzeń.. cechuje go plastyczność i zdolność do budzenia emocji, w jego tworzeniu biorą udział środki stylistyczne, przede wszystkim metafory i porównaniaJęzyk polski 7.. Dlatego w wypadku dłuższych wierszy niezbędny jest większy odstęp między nimi.. Przeczytaj treny Jana Kochanowskiego zamieszczone w podręczniku na str. 147-149 3.. Tytuł oznacza z łaciny "Dzień gniewu" i pochodzi od średniowiecznego hymnu mszalnego przypisywanego Tomaszowi z Celano, żyjącemu na przełomie XII i XIII wieku.. - Jak uzasadnia swoje wezwanie?. Przepisz tylko te prawdziwe.. Między nami 4.. Przeczytaj wiersze ze str.307.. Składa się z dwóch zwrotek czterowersowych i dwóch zwrotek trzywersowych.Anafora - środek poetycki polegający na powtórzeniu tych samych wyrazów na początku następujących po sobie wersów, strof..

rozważania o sztuce poetyckiej.

(NOWE TREŚCI Z PODSTWY PROGRAMOWEJ) Uczniowie posiadający orzeczenie z PP-P nie wykonują zadania 5.. Następnie omów sytuację liryczną i postawę, jaką przyjmuje w tej sytuacji postać mówiąca w wierszu.. Każdy z nas zapewne poznał na lekcjach języka polskiego podstawowe środki poetyckie.A) przeczytaj utwór Jonosza kofty pamiętaj o ogrodach miejsce na notatki.. (muszę to uzupełnić krótką notatką) B)Podkreśl fragmenty, które - według ciebie - mogą być argumentem w odpowiedzi na poniższe pytania.. W odpowiedzi na pytania pomocna może być poniższa notatka.. Jak myślisz, co oznaczają słowa mały jak maleńkie ziarenko, na planecie mojej na Ziemi?. Nauka o języku cz. 1.. Zeszyt ćwiczeń cz. 1W Weronie interpretacja.. Potem krasnoludek strąca dzwonek (ogółem kończy się noc i jest ranek).. "Stepy akermańskie" to pierwszy z cyklu 18 sonetów krymskich Adama Mickiewicza.. Kazimierz Przerwa-Tetmajer, "Melodia mgieł nocnych" ("Nad Czarnym Stawem Gąsienicowym") Cicho, cicho, nie budźmy śpiącej wody w kotlinie,Uważnie przeczytaj wiersz Notre‑Dame, wysłuchaj także interpretacji głosowej utworu.. Odpowiedź: Oczami wyobraźni widzę obraz lasu.. Swoje rozpoznania uzasadnij cytatami z tekstu.Dies irae - analiza i interpretacja.. Następnie z wyrazami z każdej pary utwórz poprawne związki wyrazowe.Przeczytaj utwór pt. "Radość pisania" a następnie wykonaj polecenia do tekstu: zad..

Wybierz jeden z trenów, a następnie uzupełnij tabelę.

Tren……………….. Osoba mówiąca adresat obrazy poetyckie środki poetyckie 5.. Przypomnij sobie utwór Z. Herberta "Pudełko zwane wyobraźnią" str. 219 w podręczniku.. wiersza Wisławy Szymborskiej pt. "Radość pisania" są .. Zastanów się, jakie są wrażenia podmiotu lirycznego i jakie refleksje wyraża podmiot liryczny w każdym z nich.Przeczytaj uważnie podany fragment wiersza.. Co najbardziej oddziałuje na twoją wyobraźnię?. Pozwoli to nam następnie wyjaśnić funkcje zastosowanych środków stylistycznych.. dokonania 4.. Rozwiązanie na rysunku poniżej: Odpowiedź na zadanie z Między nami 5.. Przepisz lub wklej do zeszytu.. W zeszycie ćwiczeń wykonaj zadania 1-2 str.126-128Przeczytaj wiersz Danuty Wawiłow "Latem".. Zadania do zrobienia: Przeczytaj utwór, następnie wykonaj zadania.. Wyjaśnię te, które udało mi się poznać w szkole.. Analiza i interpretacja sonetu "Stepy akermańskie".. Sad, styczeń.. Ćwiczenia.. Połącz nazwy przedmiotów z nazwami materiałów, z których je wykonano.. Odsłuchaj (załącznik do tematu) i przeczytaj informacji dotyczących ballady, następnie zredaguj krótką notatkę do zeszytu.Tworzy obraz poetycki Podkreśla ważność, znaczenie tego słowa Tworzy obraz poetycki, upoetycznia wypowiedź, tutaj podkreśla magiczne cechy klucza, który otwiera świat tajemniczy, pełen przygód.. Odpowiedz przez Guest.. oraz artyście.1.. Język polski 8.. Choć "W We­ro­nie" nie jest naj­po­pu­lar­niej­szym tek­stem Cy­pria­na Ka­mi­la Nor­wi­da, utwór ten zy­skał duże uzna­nie wśród ba­da­czy po­ezji, głów­nie za spra­wą re­in­ter­pre­ta­cji szek­spi­row­skie­go "Ro­mea i Ju­lii" w du­chu ro­man­ty­zmu.Tuwim realizuje tym samym program Skamandrytów, z którymi postulował zerwanie z patosem, odrzucenie narodowych treści, polityczno-patriotycznego przekazu na rzecz skupienia się na tym, co zwyczajne (mimo iż przez niektórych uważane za nieważne czy mało "poetyckie") i przedstawianie tego w prosty sposób.. Obejrzyj obrazy ze str. 306.. Uwaga!. Według niego mowa codzienna także mogła doskonale poradzić sobie w poezji, trzeba było jedynie dać jej szansę.Komentarze.. Góry nad wodą klęczą jak praczki, Pełzną owieczki-białe robaczki, Młoda kobieta gałązki ścina, Śpiewu jej pełna dolina.. Wybierz jeden i zapisz pytanie, które chciałbyś/łabyś zadać na jego temat lub swoją refleksję z nim związaną.. Opowiedz o osobie mówiącej w wierszu.. Nauka o języku cz. 2.. Powstały one po letniej wyprawie, którą poeta odbył z Odessy na Krym w 1825 r. Utwór, który wybrałam to tzw. sonet włoski.. Określ nastrój utworu za pomocą trzech przymiotników.. Przeczytaj wiersz Danuty Wawiłow "Człowiek ze złotym parasolem".Uważnie przeczytaj, a następnie przepisz do zeszytu przedmiotowego wiadomości dotyczące przyimka, zamieszczone na str. 92 (ramka "Przypomnij sobie!).. Między nami 4.. Język polski 8.. Inne nazwy środków poetyckich to środki stylistyczne lub środki artystyczne..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt